15. Yazarlar Festivali Sona erdi

15. Yazarlar Festivali Sona Erdi

Didim’de bu sene 15’in­ci­si dü­zen­le­nen ‘Al­tın­kum Ya­zar­lar Fes­ti­va­l i’ Didim Be­le­di­ye­si­nin kat­kı­la­rıy­la, or­ga­ni­za­tör Hayri Kan­de­mir ön­cü­lü­ğün­de 1-15 Ağus­tos ta­rih­le­ri ara­sın­da ger­çek­leş­ti­ril­di. 15 Ağus­tos ge­ce­si iti­ba­riy­le son­lan­dı­rı­lan fes­ti­val Tür­ki­ye’de yaz­dık­la­rı eser­ler­le is­mi­ni ede­bi­yat dün­ya­sı­na kabul et­ti­ren ünlü on­lar­ca yazar ki­tap­se­ver­ler­le bu­luş­tu­rul­du.
Fes­ti­val­de 38 yazar, 25 konuk yazar yer aldı. Or­ga­ni­za­tör Hayri Kan­de­mir’in ger­çek­leş­tir­di­ği fes­ti­val­de 1-15 Ağus­tos ta­rih­le­ri ara­sın­da her gün en az 2 yazar okur­la­rıy­la bu­luş­tu. Fes­ti­val­de 38 ya-zar, 25 konuk ya-zar yer aldı. Fes­ti­va­lin ilk gü­nün­de Ayşe Kulin ve Sevda Yıl­dız okur­la­rıy­la bir araya geldi. Emek­li Or­ge­ne­ral İlker Baş­buğ, Prof. Dr. Canan Ka­ra­tay, Ga­ze­te­ci-Ya­zar Mus­ta­fa Bal­bay, Emre Kon­gar, Canan Tan, Faik Bulut gibi bir­çok isim fes­ti­val­de ye­ri­ni aldı.
Fes­ti­val­de ka­tı­lım­cı­la­rın isim­le­ri­ni sü­rek­li anons ede­rek Al­tın­kum’daki kit­le­le­re du­yu­ran fes­ti­va­lin or­ga­ni­za­tö­rü Hayri Kan­de­mir ise Ya­zar­lar Fes­ti­va­li’nin bu sene bek­le­ne­nin çok üs­tün­de il­giy­le kar­şı­lan­dı­ğı­nı ifade ede­rek ka­tı­lı­mın çok yük­sek ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Ge­ce­nin so­nun­da Didim be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan bütün ya­zar­la­ra ka­tı­lım­la­rın­dan do­la­yı he­di­ye ve pla­ket­ler tak­dim edil­di.


İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.