Arapapıştı Kanyonu Turizmin Gözdesi

Arapapıştı Kanyonu Turizmin Gözdesi

Arapapıştı Kanyonu Turizmin Gözdesi; Dün­ya­nın se­ki­zin­ci ha­ri­ka­sı ola­rak ad­lan­dı­rı­lan Aydın’ın Boz­do­ğan il­çe­sin­de­ki 60 yıl­lık Kemer Ba­ra­jı su top­la­ma hav­za­sın­da bu­lu­nan Ara­pa­pış­tı Kan­yo­nu zi­ya­ret­çi akı­nı­na uğ­ru­yor.

Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan sağ­la­nan özel tur tek­ne­le­ri ile kan­yo­nun doğal gü­zel­lik­le­ri­ni do­ya­sı­ya ya­şa­yan­la­rın et­ra­fın­da­ki­le­re de du­yur­ma­sı ile büyük rağ­bet gören tekne tu­riz­mi sa­ye­sin­de yerli ve ya­ban­cı tu­rist­le­rin gezi ro­ta­la­rı­na dahil oldu.
Boz­do­ğan il­çe­si­nin ön­ce­ki dönem Be­le­di­ye Baş­ka­nı Tümer Apay­dın’ın gi­ri­şim­le­ri ile Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Özlem Çer­çi­oğ­lu’nun baş­kan Apay­dın ile küçük bir ba­lık­çı tek­ne­si ile yap­tık­la­rı kısa ge­zi­nin ar­dın­dan te­sa­dü­fen keş­fe­di­len ve son 3 yılda iç tekne tu­riz­mi­ne ka­zan­dı­rı­lan ta­ri­hi ve doğal gü­zel­lik­le­ri ile tu­riz­me ka­zan­dı­rı­lan Ara­pa­pış­tı Kan­yo­nu zi­ya­ret­çi­le­re ken­di­si­ni hay­ran bı­rak­ma­ya devam edi­yor.

Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan 3 yıl önce ilk etap­ta bir tek­ney­le baş­la­tı­lan tekne tur­la­rı bugün ta­le­bin art­ma­sı ile bir­lik­te 5’e ulaş­mış. Ara­pa­pış­tı Kan­yo­nu’nun baraj gölü içe­ri­sin­de yer al­ma­sı ne­de­niy­le 5 tek­ney­le sı­nır­la­ma ge­ti­ri­len gezi tek­ne­le­ri gün bo­yun­ca yap­tık­la­rı se­fer­le­re rağ­men bir­çok zi­ya­ret­çi tek­ne­le­re bi­ne­me­den dön­mek zo­run­da ka­lı­yor.

Bü­yük­şe­hir yet­ki­li­le­ri va­tan­daş­la­rın mağ­dur ol­ma­ma­sı için ıs­rar­la ön­ce­den re­zer­ve ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifade edi­yor.Haf­ta­nın be­lir­li gün­le­rin­de Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­ne ait Kadın Meh­te­ran Ta­kı­mı ve halk oyun­la­rı ekip­le­ri­nin gös­te­ri­le­ri ile kar­şı­lan­dı­ğı zi­ya­ret­çi­ler 2 buçuk saate yakın süren tekne tur­la­rın­da bir­bi­rin­den güzel doğal ve ta­ri­hi ha­ri­ka­la­rı görme şan­sı­nı ya­ka­lı­yor.

Ba­ra­jı bes­le­yen Akçay’ın su top­la­ma hav­za­sın­da bu­lun­du­ğu için büyük bö­lü­mü sular al­tı­na kalan Kemer Kö­yü­nün meş­hur ke­mer­li köp­rü­sün­den is­mi­ni alan Kemer Ba­ra­jı içe­rin­de dü­zen­le­nen tekne tur­la­rı yak­la­şık 20 ki­lo­met­re­den olu­şu­yor. Akçay’ın yüz­yıl­lar süren aşın­dır­ma­sı ile olu­şan Ara­pa­pış­tı Kan­yo­nu, 380 metre yük­sek­li­ği, 6 ki­lo­met­re uzun­lu­ğu ile ben­zer­siz bir doğa ha­ri­ka­sı.

Doğal olu­şum­la­rı bün­ye­sin­de ba­rın­dır­ma­sı­nın ya­nı­sı­ra antik dö­nem­den kalma in­san­la­rın sak­lan­mak ve iba­det etmek için ka­ya­la­ra oy­duk­la­rı ta­pı­nak­lar, kral me­za­rı ola­rak bi­li­nen ka­lın­tı­lar, bir ucu 2 bin 500 yıl­lık Antik kent Af­ro­di­si­as’a ulaş­tı­ğı iddia edi­len gizli tünel, Kan­yo­nun hemen dı­şın­da yer alan Roma Dö­ne­mi­ne ait ka­lın­tı­lar, şehir ka­lın­tı­la­rı, Karia Dö­ne­mi­ne ait Xya­tis Antik ken­ti­ne ait ol­du­ğu tah­min edi­len Kale ka­lın­tı­la­rı ile tür­le­ri yok olmak üzere olan Gri Ba­lık­çıl­la­rın Tür­ki­ye’deki ender üreme alan­la­rı ara­sın­da yer alı­yor.

Didim turzim gözde olmasının sebeplerinden biride cografi konum olarak en fazla 1 buçuk saatlik bir yolculukla doga ve tarihi bulgulara ulaşabilirsiniz. Bu doğa harikalarından biride Arapapıştı kanyonudur.

Sizde  Didimin en temiz en serin plajlarında Altınkum plajı, yeşilkent plajı, akbük mavişehir ve bir çok plajında, en eğlenceli mekanlarında tatilinizi yapabilir.

Ayrı yetten Bu güzel tarihi bulgulara şahitlik edebilirsiniz. gerek Apollon Tapınagı, gerekse milet gibi bir çok tarihi bölgeye ev sahipliği yapan Didimi Keşfetme Sırası sizde..

 

Didim- Arapapıştı arası mesafe : 163 kilometre.

Didim Arapapıştı arası süre : 2 saat 30 dakika.

 

‘Doğa ve tarih bu­lu­şu­yor, do­ğa­se­ver­le­rin bu­luş­ma nok­ta­sı Ege’nin yeni ro­ta­sı dün­ya­nın 8. ha­ri­ka­sı Ara­pa­pış­tı Kan­yo­nu’ slo­ga­nıy­la tu­riz­me ka­zan­dı­rı­lan Kemer Ba­ra­jı’na zi­ya­ret­çi akını ne­de­niy­le eko­no­mi­de de can­lan­ma ya­şa­nı­yor.

Yine Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ku­ru­lan ve böl­ge­de­ki köy­lü­le­rin üre­tim­le­ri­nin sa­tı­şa su­nul­du­ğu Kemer Köy Pa­za­rı ise bölge eko­no­mi­si­ni can­lan­dı­rı­yor. Gelen zi­ya­ret­çi­le­rin daha ke­yif­li zaman ge­çir­me­le­ri için hiz­me­te açı­lan çok sa­yı­da kafe ve res­to­ra­nın yanı sıra doğal gü­zel­li­ğiy­le gelen her zi­ya­ret­çi­yi bü­yü­le­yen kan­yon­da ve çev­re­sin­de de Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin gü­zel­leş­tir­me ça­lış­ma­la­rı da halen devam edi­yor. Zi­ya­ret­çi­ler, bi­rey­sel veya tur­lar­la gel­dik­le­ri kan­yon­da Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin sağ­la­dı­ğı tek­ne­ler­le yap­tık­la­rı kan­yon turu son­ra­sın­da köy pa­za­rın­da da alış­ve­ri­şin ar­dın­dan eşsiz do­ğay­la iç içe bol bol ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çe­ki­li­yor.
Gö­rev­li­le­rin, yöre hal­kı­nın ve tur­la­ra ka­tı­la­rak kan­yo­nu ge­zen­le­rin ıs­rar­la her­ke­si davet et­tik­le­ri böl­ge­nin özel­lik­le al­ter­na­tif rota ara­yı­şın­da olan ya­ban­cı tu­rist­le­rin her geçen gün daha da il­gi­si­ni çek­mek­te ol­du­ğu göz­lem­le­ni­yor. Gün­lük or­ta­la­ma 500 zi­ya­ret­çi­yi ağır­la­yan Ara­pa­pış­tı Kan­yo­nu’ndaki gezi tek­ne­le­ri­ni ar­tır­ma ça­lış­ma­la­rı sü­rü­yor. Tekne sa­yı­sı­nın sı­nır­lı ol­ma­sı ne­de­niy­le re­zer­vas­yon ya­pıl­ma­sı önem­le vur­gu­la­nır­ken tekne sa­yı­sı art­tı­ğın­da da Tür­ki­ye’deki iç tekne tu­riz­mi­nin yeni ro­ta­sı olan Ara­pa­pış­tı Kan­yo­nu’nun Aydın tu­riz­mi­ne olum­lu etki ya­pa­ca­ğı be­lir­ti­li­yor.
Kan­yon­da tekne tur­la­rı­na ka­tı­lan zi­ya­ret­çi­ler, “Şu anda bu­lun­du­ğu­muz Kan­yon, Aydın’ın tu­riz­me ka­zan­dı­rıl­mış en güzel alan­la­rın­dan bir ta­ne­si. Bu kan­yo­nu bize ka­zan­dı­ran ön­ce­lik­le Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Özlem Çer­çi­oğ­lu’na çok te­şek­kür edi­yo­ruz. Tür­ki­ye için ger­çek­ten ka­za­nıl­mış çok güzel yer­ler­den bir ta­ne­si. İnşal­lah bu hal­kı­mız ta­ra­fın­dan be­nim­se­nip ko­ru­nup daha da güzel bir yere sahip ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yo­ruz. Aynı za­man­da Özlem baş­ka­nın da de­di­ği gibi 8. dünya ha­ri­ka­sın­dan bir ta­ne­si de di­ye­bi­li­riz bu­ra­ya. Tekne tur­la­rı açı­sın­dan hem yurt içi hem de yurt dışı ola­rak çok büyük bir zen­gin­lik yeri ola­rak da de­ğer­len­di­re­bi­li­riz bu­ra­yı. İnşal­lah daha da büyük böyle rek­lam amaç­lı kul­la­nıl­dı­ğı zaman hem Tür­ki­ye hem de yurt­dı­şı ola­rak çok güzel konum ola­rak ka­zan­dı­ra­bi­li­riz” de­di­ler.
Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ara­pa­pış­tı Kan­yo­nu gö­rev­li­si Ali Büke ise; “Ara­pa­pış­tı Kan­yo­nu­muz Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sayın Özlem Çer­çi­oğ­lu’nun Tür­ki­ye ve dünya tu­riz­mi­ne ka­zan­dır­mış ol­du­ğu en önem­li eko tu­rizm pro­je­le­rin­den bi­ri­si­dir. Bu sa­ye­de hem Türk hem dünya tu­riz­mi­ne katkı sağ­la­mak­la be­ra­ber yerel bölge hal­kı­nı da bir is­tih­dam ve refah ola­rak geri dön­mek­te­dir. Ara­pa­pış­tı Kan­yo­nu’nda Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak 3 yıl­dır fa­ali­yet gös­ter­mek­te­yiz. Bu 3 yıl so­nun­da yak­la­şık 30 binin üze­rin­de mi­sa­fi­ri­mi­zi ağır­la­mış bu­lun­mak­ta­yız. Kan­yon’un içe­ri­sin­de 5 tek­ne­miz var. Bu sa­ye­de günde yak­la­şık 500 ki­şi­yi Kan­yo­nun eşsiz gü­zel­lik­le­ri ile bu­luş­tu­ru­yo­ruz, do­laş­tı­rı­yo­ruz. Tür­ki­ye’de ve dün­ya­da İç Tekne Tu­riz­mi ola­rak muh­te­şem gü­zel­lik­te bir bölge. Tek di­ye­bi­li­riz. Tür­ki­ye’de bil­di­ğim ka­da­rıy­la. Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Özlem Çer­çi­oğ­lu’nun bu böl­ge­yi keş­fet­me­si ile İç Tekne Tu­riz­mi­ne büyük bir katkı sağ­la­mış­tır. Aynı za­man­da bölge içe­ri­sin­de yer alan köy pa­za­rı ile köy hal­kı­na is­tih­dam oluş­tur­mak be­ra­ber bir gelir kay­na­ğı oluş­tur­mak­ta­dır. Bütün hal­kı­mı­zı Ara­pa­pış­tı Kan­yo­nu’na davet edi­yo­ruz. Bu muh­te­şem gü­zel­lik­le­ri gör­me­le­ri­ni is­ti­yo­ruz” dedi.
Kemer Ma­hal­le Muh­ta­rı Meh­met Aysal’da Kemer Ba­ra­jı’nın ve Ara­pa­pış­tı Kan­yo­nu­nun tu­riz­me ka­zan­dı­rıl­ma­sın­da büyük emeği olan Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Özlem Çer­çi­oğ­lu’na çok te­şek­kür ede­rek bu­ra­sı­nın daha fazla ta­nın­ma­sı ve kal­kın­ma­sı için ne ge­re­ki­yor­sa ya­pa­cak­la­rı­nı söy­le­di.

 


1 Trackback / Pingback

  1. Didimin Meşhur Lezzetleri - didiminfo.com

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.