Tiyatro

Milet’de Film Çekimleri Tamamlandı

Milet’de Film Çekimleri Tamamlandı Milet’de Flim Çekimleri Tamamlandı; Fel­se­fe ta­ri­hi­nin ilk fi­lo­zo­fu ola­rak bi­li­nen Ana­do­lu­lu Tha­les’in ya­şa­mı ve öğ­re­ti­si ola­rak doğ­du­ğu kent olan Mi­le­tos’ta bel­ge­sel film çe­kil­di .Milet antik kent­te çe­kim­le­ri ta­mam­la­nan bel­ge­sel­de, Tha­les’le bir­lik­te […]